Innovasjonsprosjekter i Helse Vest        

Kanskje kan nettopp DIN idé bidra til å påvirke fremtidens helseverden!

Behovet for helse-innovasjon er uendelig – og det er bare fantasien som setter begrensninger! Hvordan kan nyvinninger gjøre helse-hverdagen bedre for pasienter, helsepersonell og innbyggere flest? Hvordan kan vi bruke teknologi og digitalisering til å effektivisere og øke kvaliteten på helsetjenester?

Under kan du lese om noen utvalgte innovasjonsprosjekter i Helse Vest – både ferdige og pågående. Husk at alle prosjekter starter med en idé! Og husk at små idéer kan være like verdifulle som store!

Innovasjonsprosjekt: Stopp Sepsis

Stopp sepsis er et humoristisk læringsspill for helsepersonell. Spillet skal bidra til kompetanseheving og skape økt oppmerksomhet rundt tidlig oppdagelse og behandling av blodforgiftning.

Etter å ha gjennomført spillet skal du kjenne til:

 • Hvilke pasienter som skal følges ekstra med på med tanke på eventuell utvikling av sepsis
 • Typiske symptomer på sepsis og infeksjon, og hvilke målinger som skal tas
 • Metode for rask vurdering av mulig sepsisrelatert organsvikt
 • Metode for presis varsling om klinisk forverring
 • Overordnet behandlingsplan

Stopp Sepsis er utviklet av Eva C. Backer i samarbeid med Helse Vest IKT

Prøv Stopp Sepsis

Innovasjonsprosjekt: DINA

DINA er en snakkerobot (chatbot) for gravide med svangerskapsdiabetes.

in aukande andel gravide får diagnosen svangerskapsdiabetes, ein tilstand som krev tettare oppfølgjing og ofte livsstilsendring hjå mor. Tilgang på informasjon om kosthald, behandling, helsekontrollar og fødetilbud vil gjere den gravide og hennar pårørande tryggare og betre førebudd før fødselen.

Chatboten «Dina» kan svare på spørsmål når kvinna sjølv ønskjer det. Svara er utarbeidd av helsepersonell som til vanleg følgjer opp gravide på Haukeland universitetssjukehus og i Bergen kommune.

DINA er utviklet av overlege Agnethe Lund på KK i samarbeid med Helse Vest IKT.

Prøv DINA

Innovasjonsprosjekt: Fetocalc

FetoCalc er ein digital kalkulator for berekning av svangerskapslengde og fostervekst. Med denne kalkulatoren kan ein på ein sikker og enkel måte:

 • Berekne svangerskapsalder
 • Berekne termindato
 • Berekne fosterets vekt med persentilar
 • Berekne fosterets tilvekst med persentilar
 • Vurdere blodstrøms-målingar hos fosteret
 • Oppsummering kan enkelt kopierast til journal
 • Kurve kan skrivast ut til pasient
 • Kjønnspesifikk vurdering

Løysinga skal primært brukas av helsepersonell under konsultasjon, men skal også vere tilgjengeleg for den gravide i etterkant.

FetoCalc er utvikla av seksjonsoverlege Synnøve Lian Johnsen på KK, i samarbeid med Helse Vest IKT.

Les med om FetoCalc

INTROMAT:
Persontilpassa og teknologibasert behandling for psykisk helse

I løpet av livet vil 20-25% av befolkninga oppleve angst og/eller depresjon. Blant unge opplever 8% dette. I prosjektet INTROMAT vil vi gjennom forsking og innovasjon integrere psykologi og IKT, for å skape eit betre helsetilbod til pasientar med psykiske lidingar.

INTROMAT skal betre folkehelsa ved å utvikle persontilpassa teknologibasert psykologisk behandling for menneske i og utanfor helsetenesta. Dette oppnår vi gjennom samarbeid mellom IT-forskarar, IT-industri, helsesektoren, helseforskarar og brukarane. Prosjektet bidrar til utvikling av IT-industri relevant for helsesektoren. I INTROMAT jobbar fagmiljøa innan IKT og helse saman for å utvikle digitale helsetilbod til unge og eldre.

INTROMAT består av fem delprosjekt:

 1. Tilbakefallsførebygging ved bipolar liding
 2. Kognitiv og emosjonell kontroll: Trenings- og støttetiltak for vaksne med ADHD
 3. Jobbfokusert behandling ved depresjon hos vaksne
 4. Tidleg intervensjon og behandling ved sosial angst
 5. Psykososial støtte for kvinner etter gynekologisk kreft

All utvikling i INTROMAT-prosjektet startar med prototyping og held fram med kliniske testar. Deretter følgjer implementering og /eller kommersialisering.

INTROMAT blei i 2016 tildelt 48 millionar kronar frå Norges forskningsråd (NFR) for perioden 2016-2020, som eitt av tre IKT-fyrtårn-prosjekt i Noreg innan helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Les mer om Intromat
%d bloggere liker dette: