FELTFORKLARINGER        

FHIR: This resource is used to record detailed information about a condition, problem, diagnosis, or other event, situation, issue, or clinical concept that has risen to a level of concern. The condition could be a point in time diagnosis in context of an encounter, it could be an item on the practitioner’s Problem List, or it could be a concern that doesn’t exist on the practitioner’s Problem List. Often times, a condition is about a clinician's assessment and assertion of a particular aspect of a patient's state of health. It can be used to record information about a disease/illness identified from application of clinical reasoning over the pathologic and pathophysiologic findings (diagnosis), or identification of health issues/situations that a practitioner considers harmful, potentially harmful and may be investigated and managed (problem), or other health issue/situation that may require ongoing monitoring and/or management (health issue/concern).

NO: Problem(er) av fysisk, psykisk eller sosial art som har eller kan få betydning for den enkeltes helsetilstand. Som nytt helseproblem regnes den første opplevelsen hos en pasient av et helseproblem, inkludert det første tilbakefall av et tidligere løst eller overstått problem.
FHIR: male | female | other | unknown

NO: Juridisk kjønn (ikke anatomisk kjønn eller kjønnsidentitet). Et individs kjønn til administrativt bruk. Kommentar: Dette elementet tilsvarer det systemer flest bruker for å beskrive 'Kjønn' per i dag. For eksempel 'Mann', 'Kvinne', 'Annet'. I Norge vil det være "Juridisk kjønn" som skal brukes, siden det som regel er samsvar mellom personnummerts kjønn og administrativt kjønn. Begge de to kan bli brukt til praktiske formål, så som rapportering eller tildele sengeplass på en sengepost. "Administrativt kjønn" sammenfaller med HL7 FHIRs 'Person.gender'.
FHIR: Family name (often called 'Surname')

NO: Etternavn er i mange navnetradisjoner siste ledd i et personnavn. Det kan ofte kalles slektsnavn eller familienavn, ettersom det går i arv fra generasjon til generasjon, men i noen tradisjoner blir det gjort forandringer fra en generasjon til den neste.
FHIR: A name of a human with text, parts and usage information. Names may be changed or repudiated. People may have different names in different contexts. Names may be divided into parts of different type that have variable significance depending on context, though the division into parts is not always significant. With personal names, the different parts may or may not be imbued with some implicit meaning; various cultures associate different importance with the name parts and the degree to which systems SHALL care about name parts around the world varies widely.

NO: Fornavn, uavhengig av hvor mange man har, kalles fornavn.
NO: Mellomnavn i Skandinavia er ikke en del av slektsnavnet, og regnes som et «personlig» navn.
FHIR: A Location includes both incidental locations (a place which is used for healthcare without prior designation or authorization) and dedicated, formally appointed locations. Locations may be private, public, mobile or fixed and scale from small freezers to full hospital buildings or parking garages. Examples of Locations are: Building, ward, corridor, room or bed Mobile Clinic Freezer, incubator Vehicle or lift Home, shed, or a garage Road, parking place, a park Ambulance (generic) Ambulance (specific) Patient's Home (generic) Jurisdiction

NO: Det fysiske stedet som helsetjenesten utøves eller planlegges utøves. Det vil innebære en konkret fysisk organisasjonsenhet med aktuelt rom og eventuell seng for utøvelse av helsetjenesten.
NPRID tilsvarer pasientNR fra NPR-uttrkket. Unik identifikator for pasient. PasientNR skal være det samme innenfor samme helseinstitusjon i alle år. Pasienten skal ha samme pasientNR for alle Henvisningsperioder. Rapporteringsenhet skal oppbevare kobling mellom pasientnummer og fødselsnummer, og rapportere koblingen i egen melding (Ident). Denne identifikasjon brukes i dialog om innhold.
En person som henvender seg til helsevesenet med anmodning om helsehjelp, eller som helsevesenet gir eller tilbyr helsehjelp i individuelle tilfeller.
FHIR: An identifier for this patient. This is a business identifer, not a resource identifier

NO: Entydig identifikasjon til en pasient, f.eks. fødselsnummer, eget løpenummer
FHIR: Patient's nominated care provider

NO: En allmennlege som driveren praksis der det foreligger en formell avtale om et varig lege-pasientforhold og som gir pasienten rett til tjenester hos denne legen.
FHIR: An individual has identity outside of a healthcare setting. The Person resource is used to capture this information and to relate the person as an individual to other resources that do have a health-related context. For example, while a patient resource may be created and maintained by each organization providing care for that person as a patient, a person resource provides a mechanism for linking patient resources across different organizations and their unique patient identity domains.

NO: En unik personidentifikasjon for personer bosatt i Norge bestående av 11 sifre, hvor de første seks sifre omfatter personens fødselsdato (dato, måned og årstall med to siffer) og de fem siste personnummeret tildelt i Det Sentrale Personregister i Statistisk sentralbyrå.
FHIR: Indicates if the individual is deceased or not.

NO: Indikerer om pasienten er registrert død eller ikke.
Angir den datoen pasienten er registrert død.
Har pasienten samtykkekompetanse? Samtykkekompetanse betyr at en person kan ta egne avgjørelser og forstå konsekvensene av egne valg. Samtykkekompetanse er ikke noe en person har eller ikke har på permanent basis. En person kan for eksempel ha begrenset samtykkekompetanse, det vil si at han eller hun kan ha samtykkekompetanse i noen situasjoner og ikke i andre. En person kan for eksempel ha vanskeligheter med økonomi og trenge hjelp til dette, men klare resten av dagliglivet på egen hånd. Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, ifølge pasient- og brukerrettighetsloven. Det er den personen som gir den utsatte helsehjelp, det vil si du som helse- og omsorgsarbeider, som avgjør om personen har samtykkekompetanse eller ikke.
Er pasienten satt under vergemål? Den som har fylt 18 år, og som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred ikke er i stand til å ivareta sine interesser, kan settes under vergemål hvis det er behov for det.
%d bloggere liker dette: